Jesteś tutaj: Start / ZOL

ZOL

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy jest to zakład stacjonarny udzielający całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji.

ZOL znajduje się na trzecim i czwartym piętrze szpitala.

Celem zakładu opiekuńczo- leczniczego jest:

 • Objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego,
 • Objecie opieką lekarską, profesjonalną pielęgnacją i rehabilitacją
 • Usprawnienie ruchowe i działanie fizjoterapeutyczne
 • Leczenie farmakologiczne
 • Leczenie dietetyczne
 • Zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych
 • Zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych
 • Stymulacja metodami terapeutycznymi i psychoterapeutycznymi do aktywności życiowej
 • Przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samo-opieki i samo-pielęgnacji w warunkach domowych
 • Zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia, zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego
 • Przygotowanie do życia w społeczeństwie

Informacja dotycząca trybu kierowania świadczeniobiorcy
do Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - art. 219 ust. 1 pkt 14 (Dz. U. Nr 112, poz. 654),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2012r. poz. 731 ).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), - art. 33a ust.1
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 grudnia 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z 2013r. poz 1480 ),

Zgodnie z § 4.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 grudnia 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej; Świadczenia gwarantowane udzielane w warunkach stacjonarnych są realizowane w zakładach opiekuńczych dla osób dorosłych lub dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia. (...)

§ 5 ust.1 cytowanego Rozporządzenia; Świadczenia gwarantowane, o których mowa w § 4 ust. 1, są udzielane świadczeniobiorcy wymagającemu ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagającemu hospitalizacji w oddziale szpitalnym, który w ocenie skalą poziomu samodzielności, zwaną dalej „skalą Barthel", otrzymał 40 punktów lub mniej (...).
- Do zakładu opiekuńczego nie przyjmuje się świadczeniobiorcy, który w ocenie skalą Barthel otrzymał 40 punktów lub mniej, jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienia.

Rozpoczęcie sprawy:
Złożenie wniosku o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego wraz z załącznikami u lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Wymagane dokumenty:

 •  wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012r.; do wniosku dołącza się:
 •  wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez: pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego albo pielęgniarkę podmiotu leczniczego, w którym świadczeniobiorca ubiegający się o skierowanie do zakładu przebywa, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012r.;
 • zaświadczenie lekarskie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012r.;
 •  ocenę wg skali Barthel wystawioną przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r.;
 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do zakładu albo osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt w zakładzie, w szczególności:
  • decyzję organu emerytalno - rentowego ustalającego wysokość emerytury albo renty lub
  • decyzję o przyznaniu zasiłku stałego wyrównawczego lub renty socjalnej.

Na podstawie w/w dokumentów (w przypadku gdy świadczeniobiorca spełnia kryteria) lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wydaje skierowanie do zakładu opiekuńczego (załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012r.).

Dodatkowo: - w przypadku ustanowienia opiekuna prawnego – postanowienie sądu
                    - w przypadku chorych nieprzytomnych – ocena stanu świadomości wg skali Glasgow

 Członkami zespołu są:

 1. Mirosław Smoleń - kierownik
 2. Bożena Komarnicka - pielęgniarka koordynująca

Telefon kontaktowy:

 • 774801147 - kierownik ZOL
 • 774801145 - pielęgniarki IV piętro
 • 774801148 - pielęgniarki III piętro

e-mail: zol@szpitalglubczyce.pl

Dokumenty do pobrania

 

Wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

Wywiad pielęgniarski

Zaświadczenie lekarskie

Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego/Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego

Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do ZOL

Oświadczenie

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie